Životní prostředí

energetický management

Vedení společnosti BUZULUK a.s., významného světového výrobce gumárenských strojů, si plně uvědomuje, že výrobní procesy, které společnost v rámci svých činností využívá, jsou energeticky náročné a mají významné dopady na životní prostředí. Z tohoto důvodu se vedení společnosti rozhodlo zavést certifikovaný systém managementu hospodaření s energií dle normy ISO 50 001, jejímž základem je energetická politika spočívající v dodržování principu neustálého zlepšování energetické náročnosti aktivit organizace v rámci vymezených systémových hranic.

certifikát ISO50001:2012 (638,78 kB)
energeticka politika (110,52 kB)

Environmentální management

V souladu se strategií významného světového výrobce pístních kroužků a gumárenských strojů se společnost BUZULUK rozhodla v roce 2001 zavést systém environmentálního managementu a od ledna 2002 je společnost držitelem mezinárodního certifikátu dle ČSN EN ISO 14001. Ta stanovuje způsoby řízení firmy zohledňujících při všech činnostech prevenci a trvalé zlepšování životního prostředí.

Společnost BUZULUK a. s. ovlivňuje svojí činností životní prostředí přímým působením. Proto se snaží preventivně přistupovat a minimalizovat spotřebu energetických zdrojů a klade si za cíl omezit dopady na životní prostředí.

 

Společnost BUZULUK a. s. plní příslušné legislativní a jiné požadavky z oblasti hospodaření s energiemi, a v souladu s vypracovanými postupy jsou monitorována měření energetických toků. Mezi hlavní environmentální zdroje společnosti BUZULUK a. s. patří spotřeby elektrické energie, zemního plynu, spotřeby pitné a užitkové vody a spotřeba koksu.

 

Spotřeba elektrické energie a surovin je ve společnosti přímo závislá na výrobě. Všechny nakupované materiály používané pro výrobní účely splňují platné legislativní a bezpečnostní požadavky na toxické a nebezpečné materiály a další příslušné ekologické požadavky platné v ČR a EU.

Environmentální politika (168,35 kB)
ISO 14001:2004 (2,60 MB)

Spotřeba přírodních zdrojů

Odpadové hospodářství

Jedním z nejvýznamnějších a nejdůležitějších environmentálních aspektů společnosti BUZULUK a. s. je produkce odpadů.

 

Postupy aplikované v rámci odpadového hospodářství jsou formovány především s cílem naplňování následujících potřeb:

  • požadavků Zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejících předpisů, ve znění pozdějších novel
  • požadavků vyplývajících z EMS a ISO 14000
  • požadavků vyplývajících z technologických potřeb
  • požadavků motivovaných ekonomicky

Požadavky vyplývající z legislativních předpisů, jiných požadavků a řady norem ISO 14000 jsou respektovány beze zbytku a tam, kde je to možné, je preferováno především materiálové využití odpadů (v souladu se zákonem o odpadech).

 

Veškeré právní požadavky, jako je vedení průběžné evidence odpadů, předcházení vzniku odpadů, požadavky na shromažďování a shromažďovací prostředky odpadů, provádění analýz odpadů a povinnost předávat odpady k odstranění či následnému využití pouze oprávněným osobám, je pro společnost BUZULUK a. s. naprostou samozřejmostí.

Chemické látky, REACH

Nakládání s chemickými látkami a směsmi je ve společnosti BUZULUK realizováno výhradně ve smyslu zákonných ustanovení. Pracovníci jsou pravidelně seznamováni a proškolováni s právními požadavky a technickými opatřeními pro bezpečné nakládání.

 

Všechny chemické látky, které jsou obsaženy v chemických směsích používaných ve společnosti BUZULUK a. s., jsou průběžně porovnávány se seznamem Přílohy XIV Nařízení REACH č.  1907/2006 ve znění pozdějších předpisů, kde jsou uvedeny látky jejichž používání podléhá povolení.

 

Evropská chemická agentura (ECHA) vydala, a průběžné doplňuje, seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy tzv. SVHC a tyto jsou porovnávány se seznamem látek používaných ve společnosti BUZULUK a. s. O všech látkách vstupujících do předmětu, které jsou uvedeny v Kandidátském seznamu jsou naši zákazníci informováni a to plně v souladu s článkem 33, odst.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

Ochrana ovzduší

Ochrana ovzduší patří k základním ekologickým problémům, které viditelně ovlivňují zdraví a životy lidí. Společnost si je vědoma svého závazku vůči čistému a zdravému ovzduší a na všech svých provozovaných zdrojích znečišťování ovzduší plní zákonem dané emisní limity.

 

Pro společnost BUZULUK a. s. představuje zákon o integrované prevenci a omezování znečištění jeden z významných nástrojů řízení kvality ovzduší vzhledem k emisím ze stacionárním zdrojů.

 

V rámci integrovaného povolení používá nejlepší dostupné technologie na ochranu ovzduší.

 

Společnost BUZULUK a. s. při svých výrobních aktivitách s ohledem na znečišťování ovzduší provozuje tyto technologické zdroje:

  • Spalování tuhých paliv
  • Slévárny železných kovů
  • Povrchové úpravy kovů
  • Obrábění kovů
  • Aplikace nátěrových hmot

Ochrana vod

Cílem politiky v oblasti vodního hospodářství je zajištění udržitelného hospodaření s omezeným vodním bohatstvím České republiky.

 

Společnost BUZULUK a s. si je vědoma zodpovědnosti za místní vodoteč - Červený potok, který protéká areálem společnosti, a z toho důvodu jsou na kvalitu vypouštěných vod kladeny vysoké nároky. Všechny možné zdroje kontaminace této vodoteče jsou pod přísným dohledem, aby nedošlo ke znečištění Červeného potoka a ohrožení vodních ekosystémů. V této oblasti společnost BUZULUK a. s. úzce spolupracuje s VaK Beroun a. s.

 

Samozřejmostí je havarijní připravenost a proškolení všech pracovníků z oblasti ochrany vod.

Společnost dlouhodobě usiluje o to, aby jeho provozem nedocházelo k negativnímu ovlivňování povrchových a podzemních vod. Věnuje neustále pozornost systémům předčištění a čištění odpadních vod, zařízením na skladování chemických látek a nakládání se závadnými látkami. Kvalita podzemních vod v areálu společnosti BUZULUK a. s. a je pravidelně sledována v hydrologických vrtech.

Kontakty

Buzuluk a.s.:

Buzulucká 108
267 62 Komárov

tel.: +420 311 575 111
e-mail: info-ZAVINOVADLO:buzuluk.cz

Gumárenské stroje

obchod

tel.: +420 311 575 270
e-mail: sales-ZAVINOVADLO:buzuluk.cz

servis

tel.: +420 311 575 440
tel.: +420 311 575 471
e-mail: service-ZAVINOVADLO:buzuluk.cz

náhradní díly

tel.: +420 311 575 358
e-mail: spareparts-ZAVINOVADLO:buzuluk.cz

Poptávkový formulář

Buzuluk a.s., Buzulucká 108, 267 62 Komárov, tel.: +420 311 575 111, e-mail: info-ZAVINOVADLO:buzuluk.cz
Buzuluk
ČeskyEnglishRусский中国
Buzuluk Komárov - gumárenské stroje, umělecká litina
Buzuluk Komárov - gumárenské stroje, umělecká litina
Buzuluk Komárov - gumárenské stroje, umělecká litina
Buzuluk Komárov - gumárenské stroje, umělecká litina

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookies (více informací).

Tento souhlas po Vás vyžaduje Evropská unie.

Nesouhlasím Souhlasím